ورزش و جامعه هر روز به جز جمعه از ساعت 12:00 به مدت 60دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و جامعه

ورزش و جامعه

رویکرد جامعه شناختی به ورزش

ورزش و جامعه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز به جز جمعه

ساعت پخش برنامه: 12:00

مدت برنامه:60دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
ورزش و جامعه