از ساعت به مدت

زنگ ملی ورزش

Bootstrap Image Preview

برنامه زنده زنگ ملی ورزش، با رویكرد كاهش فقر حركتی و تشویق همه اقشار جامعه به ورزش صبحگاهی، ساعت 7:30 هر روز پخش می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

قسمت بعد

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000306
دسترسی سریع
زنگ ملی ورزش