گزارش ورزشی مسابقات از ساعت 00:00 به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

1 گزارش ورزشي

پخش مستقیم لیگ جهانی والیبال 2017

لیگ جهانی والیبال 2017
ایتالیا - ایران 12 خرداد 96 22:30
ایران - برزیل 13خرداد96 19:30
ایران - لهستان 14 خرداد96 19:30

1396/03/09
14:19

برنامه مقدماتی
شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 برزیل - لهستان 1396/03/12 19:30 پزارو -
02 ایتالیا - ایران 1396/03/12 22:30 پزارو -
04 ایتالیا - لهستان 1396/3/13 16:30 پزارو -
04 ایران - برزیل 1393/3/13 19:30 پزارو -
05 ایتالیا - برزیل 1396/3/14 16:30 پزارو -
06 لهستان - ایران 1396/3/14 19:30 پزارو -
07 بلژیک - کانادا 1396/03/12 18:30 نووی ساد -
08 صربستان - آمریکا 1396/03/12 21:30 نووی ساد -
09 کانادا - آمریکا 1396/3/13 18:30 نووی ساد -
10 بلژیک - صربستان 1396/3/13 21:30 نووی ساد -
11 آمریکا - بلژیک 1396/3/14 18:30 نووی ساد -
12 کانادا - صربستان 1396/3/14 21:30 نووی ساد -
13 فرانسه - بلغارستان 1396/03/12 15:40 سورگوت -
14 روسیه - آرژانتین 1396/03/12 18:40 سورگوت -
15 بلغارستان - آرژانتین 1396/3/13 17:40 کازان -
16 روسیه - فرانسه 1396/3/13 20:40 کازان -
17 آرژانتین - فرانسه 1396/3/14 17:40 کازان -
18 روسیه - بلغارستان 1396/3/14 20:40 کازان -
19 صربستان - آرژانتین 1396/3/19 18:10 تهران -
20 ایران - بلژیک 1396/3/19 21:10 تهران -
21 بلژیک - آرژانتین 1396/3/20 18:10 تهران -
22 ایران - صربستان 1396/3/20 21:10 تهران -
23 صربستان - بلژیک 1396/3/21 18:10 تهران -
24 ایران - آرژانتین 1396/3/21 21:10 تهران -
25 کانادا - برزیل 1396/3/19 17:40 وارنا -
26 بلغارستان - لهستان 1396/3/19 20:40 وارنا -
27 برزیل - لهستان 1396/3/20 18:10 وارنا -
28 کانادا - بلغارستان 1396/3/20 22:10 وارنا -
29 لهستان - کانادا 1396/3/21 18:10 وارنا -
30 برزیل - بلغارستان 1396/3/21 22:10 وارنا -
31 ایتالیا - آمریکا 1396/3/19 20:00 پو -
32 فرانسه - روسیه 1396/3/19 23:00 پو -
33 آمریکا - روسیه 1396/3/20 20:00 پو -
34 فرانسه - ایتالیا 1396/3/20 23:00 پو -
35 ایتالیا - روسیه 1396/3/21 18:00 پو -
36 فرانسه - آمریکا 1396/3/21 21:00 پو -
37 برزیل - بلغارستان 1396/3/27 1:40 کوردوبا -
38 آرژانتین - صربستان 1396/3/27 4:40 کوردوبا -
39 بلغارستان - صربستان 1396/3/27 23:40 کوردوبا -
40 آرژانتین - برزیل 1396/3/28 2:40 کوردوبا -
41 صربستان - برزیل 1396/3/28 23:40 کوردوبا -
42 آرژانتین - بلغارستان 1396/3/29 2:40 کوردوبا -
43 ایران - آمریکا 1396/3/25 19:55 کاتوویتس -
44 لهستان - روسیه 1396/3/25 22:55 کاتوویتس -
45 آمریکا - روسیه 1396/3/27 19:55 لودز -
46 لهستان - ایران 1396/3/27 22:55 لودز -
47 روسیه - ایران 1393/3/28 19:55 لودز -
48 لهستان - آمریکا 1393/3/28 22:55 لودز -
49 ایتالیا - فرانسه 1396/3/26 19:40 آنتورپ -
50 بلژیک - کانادا 1396/3/26 22:40 آنتورپ -
51 فرانسه - کانادا 1396/3/27 19:40 آنتورپ -
52 ایتالیا - بلژیک 1396/3/27 22:40 آنتورپ -
53 کانادا - ایتالیا 1396/3/28 15:30 آنتورپ -
54 بلژیک - فرانسه 1396/3/28

دسترسی سریع
1 گزارش ورزشی