فصل ششم هر روز از ساعت 11:30 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

فصل ششم

نقش نمایندگان مجلس در تسهیل استخدام ورزشكاران

برنامه «فصل ششم» پنجشنبه 26 دی با حضور نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران و حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی به موضوع نقش نمایندگان مجلس در تسهیل استخدام ورزشكاران و توضیح درباره اصل 79 پرداخت.

1398/10/28
11:30

به گزارش رادیو ورزش؛ حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص اصل 79 قانون اساسی توضیح داد: تاكید شده كه در شرایط خاص كشور می توان حكومت نظامی برقرار كرد.
ضمن اینكه بطور كلی برقراری حكومت نظامی در كشور باید ممنوع باشد اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت های ضروری را در كشور برقرار كند. این درحالی است كه مدت آن نمی تواند بیشتر از سی روز باشد. در صورتی كه ضرورت اعلام حكومت نظامی همچنان باقی باشد دولت موظف است پس از این سی روز مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
شرایطی مثل وضع برخی كشورهای همسایه كه در آنها ناامنی، بی ثباتی و تخریب رخ می دهد و در چنین شرایطی دولت برای برقراری امنیت و آرامش مجبور به اعلام حكومت نظامی و جلوگیری از تردد است و مجلس باید وارد شده و با تصویب مجلس باید این تصمیم اتخاذ شود.
نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران نیز در خصوص تسهیلات تشویقی قهرمانان ورزشی گفت: در سال 76 آیین نامه ای به تصویب رسید كه در آن سازمان اداری استخدامی كشور تكلیف شد كه نسبت به فراهم كردن تسهیلاتی برای استخدام قهرمانان مسابقات المپیك، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی كشور در وزارتخانه ها و ادارات كشور، شركتهای دولتی، سازمانهای دولتی و شهرداری ها اقدام كند.
با توجه به اینكه این آیین نامه قشر وسیعی از ورزشكاران را در بر می گرفت؛ بدرستی جنبه اجرایی بخود نگرفت. به همین دلیل در سال 91 در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون سربازقهرمانان، نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی را مختار كردند تا نسبت به جذب و استخدام قهرمانان بازیهای المپیكی، جهانی و آسیایی اقدام كنند.
این موضوع دارای دو ایراد است: 1- قهرمانان دانشجویان جهان و قهرمانان كشور از لیست تسهیلات تشویقی قهرمانان حذف شدند. 2- قانونگذار با آوردن كلمه «می تواند» دستگاه های اجرای را مختار كرد تا نسبت به جذب این قهرمانان اقدام كنند و این باعث تبعیض در جذب قهرمانان شده كه برخی از آنها با توصیه و به هر نحوی از انحا توانستند نسبت به استخدام در دستگاه ها ی دولتی اقدام كنند و خیلی ها پشت خط این استخدام ماندند به جهت اینكه این كلمه «می تواند» اختیار را به دستگاه های اجرایی داده است.
نمایندگان مجلس باید درخصوص این موضوع و همچنین در رابطه با سایر قهرمانان از جمله قهرمانان دانشجویان جهان و كشوری كه در تیم ملی هستند بتوانند تعیین تكلیف كنند تا نسبت به تصویب قوانین حمایتی این قشر از جوانان هم اقدام شود.
برنامه فصل ششم كاری از گروه «ورزش و جامعه» رادیو ورزش با رویكرد توجه به اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای ورزش كشور با اجرای امیرهوشنگ كاظمی ساعت 11:30 هر روز به مدت 15 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
فصل ششم