فصل ششم هر روز از ساعت 11:30 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

فصل ششم

نقش نمایندگان مجلس در استقلال فدراسیون ها

برنامه «فصل ششم» سه شنبه اول بهمن با حضور نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران و حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی به موضوع استقلال فدراسیون ها و بند 82 قانون اساسی پرداخت.

1398/11/01
14:55

به گزارش رادیو ورزش؛ حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص اصل 82 قانون اساسی توضیح داد: در این اصل تاكید شده كه هرگونه استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است. مگر در مواردی كه ضرورتش به تصویب شورای اسلامی برسد. اگر ما برای شركت، اداره و بخش خاصی از زیرمجموعه دولت كارشناس خارجی را استخدام كردیم این كار به لحاظ قانونی ممنوع است. اگر هم قرار بر این باشد كه دولت یك كارشناس خارجی را برای انجام یك وظیفه منصوب كند باید ضرورت آن مورد تائید مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و به تصویب نمایندگان آن برسد.
نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران نیز در خصوص لزوم پیگیری استقلال فدراسیون ها گفت: قانونگذار در سال 1376 با تصویب قانون الحاق بندهای 11 و 12 قانون فهرست نهادهای دولتی و غیردولتی، فدراسیون ها را به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی می شناسد و در سال 76 نقشی كه فدراسیون ها برعهده دارند به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانهای مستقلی را تشكیل داده اند.
نخستین بار در سال 78 اساسنامه این نهادهای عمومی غیردولتی به تصویب هیئت وزیران رسید. علیرغم تصویب قانون مجلس و تصویب اساسنامه این فدراسیون ها در دولت متاسفانه نقش دولتی فدراسیون ها پررنگ است و بنظر می رسد بخاطر سیطره وزارت ورزش بر فدراسیون ها آنها نتوانسته اند علیرغم وجود قانون در مجلس این نقش غیردولتی خودشان را ایفا كنند.
بخصوص در سال 81 با اصلاح بند یك ماده 10 اساسنامه فدراسیون ها توسط هیئت وزیران كه اجازه عزل رئیس فدراسیون را به دولت داد و وزیر ورزش امكان عزل رئیس فدراسیون را پیدا كرد این نقش دوچندان شد.
نقشی كه نمایندگان مجلس در حوزه ورزش قهرمانی (فدراسیون ها) دارند؛ این است كه اولا باید نظارت لازم را در ایفای نقش وزارت ورزش از جهت سیاستگذاری، هدایت و نظارت در فدراسیون ها در امر ورزش داشته باشند نه دخالت در امور اجرایی فدراسیون ها. علاوه بر این پس از قانون سال 1376 هیچ قانون دیگری در رابطه با قانون فدراسیون ها در مجلس به تصویب نرسیده است.
بنظر می رسد كه نمایندگان مجلس باید گامهای موثری را در جهت نقش فدراسیون ها، شخصیت و ساختار حقوقی فدراسیون ها و آنچه كه لازم است در امر توسعه ورزش قهرمانی توطسط فدراسیون ها تحت عنوان قانون جامع فدراسیون ها داشته باشند. ما بیش از 60 فدراسیون در كشور داریم كه بالغ بر میلیون ها نفر را در كشور تمشیت می كنند.
بخصوص نقشی كه فدراسیون ها در بحث بین المللی در مسابقات المپیك، جهانی و آسیایی ایفا می كنند می طلبد كه نمایندگان مجلس در خصوص اینها به وضع قوانین و مقررات لازم بپردازند و در حقیقت فدراسیونها شخصیت مستقل و ساختار پیدا كنند و درآمد پایداری توسط مجلس برای فدراسیون ها داشته باشیم. همچنان كه برای شهرداری ها بعنوان نهادهای غیردولتی قانون خاص و منابع پایدار درآمدی دادیم.
برنامه فصل ششم كاری از گروه «ورزش و جامعه» رادیو ورزش با رویكرد توجه به اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای ورزش كشور با اجرای امیرهوشنگ كاظمی ساعت 11:30 هر روز به مدت 15 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
فصل ششم