باگزارشگران هر شب از ساعت 21:35 به مدت 10دقیقه

رادیو ورزش

با گزارشگران

مراسم تودیع مدیر روابط عمومی صدا

آقای علی اكبر خدابخش مدیر پیشین روابط عمومی معاونت صدا
در شورای مدیران رادیو ورزش 20 اسفند96

1396/12/21
|
15:10
دسترسی سریع
با گزارشگران