گردش و ورزش جمعه از ساعت 7:10 به مدت 110دقیقه

رادیو ورزش

گردش و ورزش

گردش و ورزش

ترویج فعالیت های ورزشی گروهی در روزهای تعطیل با هدف ارتقاء سواد حركتی در جامعه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 7:10

مدت برنامه:110دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
گردش و ورزش