باشگاه تندرستی روزهای زوج از ساعت 14:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

باشگاه تندرستي

باشگاه تندرستی

ارائه راهكارهایی برای سلامتی بیشتر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: روزهای زوج

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
باشگاه تندرستی