صبح و ورزش هر روز به جز جمعه ها از ساعت 07:10 به مدت 75دقیقه

صبح و ورزش

برنامه صبحگاهی رادیو ورزش كه ضمن ارائه آخرین اخبار و پیگیری آن به تشویق و ترغیب به ورزش همگانی می پردازد

تهیه كننده: عبادالله رضایی
نویسنده: مریم توفیقی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز به جز جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 07:10

مدت برنامه:75دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 1000092 و 30000306

عوامل برنامه

دسترسی سریع
صبح و ورزش