همیشه با ورزش شنبه تا پنج شنبه از ساعت 18:30 به مدت 90دقیقه

همیشه با ورزش

بررسی رویدادهای ورزشی و سیاست گذاری روز در ورزش با حضور كارشناسان ورزشی

تبیین ضرورت و راهكارهای ساماندهی مدیریت ورزش كشور، زمینه سازی برای پاك سازی فضای ورزش كشور از مفاسد اخلاقی و رفتاری

دسترسی سریع
همیشه با ورزش