هوادار پنج شنبه از ساعت 10:05 به مدت 80دقیقه

هوادار

برنامه ای در زمینه فرهنگ هواداری در تیم های مختلف

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 10:05

مدت برنامه:80دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

عوامل برنامه

دسترسی سریع
هوادار