از تندرستی تا افتخار جمعه از ساعت 15:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

از تندرستي تا افتخار

از تندرستی تا افتخار

این برنامه به افتخارات ورزشی معلولین و جانبازان اختصاص دارد كه در شرایط خاص نیز ورزش را كنار نمی گذارند

ارتقای آگاهی مخاطبان(بیماران خاص)در خصوص حركات ورزشی مناسب

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 15:00

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
از تندرستی تا افتخار