همگام با لیگ آخر هفته مسابقات لیگ از ساعت 18:00 به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

همگام با ليگ

همگام با لیگ

همگام با لیگ

اطلاعات برنامه

روز های پخش: آخر هفته مسابقات لیگ

ساعت پخش برنامه: 18:00

مدت برنامه:120دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
همگام با لیگ