ورزش و روابط بین الملل پنج شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و روابط بین الملل

ورزش و روابط بین الملل

این برنامه جایگاه ورزش ایران در جهان و نقش دیپلماسی در ورزش را بررسی می كند

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:35

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

دسترسی سریع
ورزش و روابط بین الملل