دانشكده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش در آينه قانون

دانشكده حقوق ورزشی

این برنامه احكام و قوانین ورزشی را بررسی می كند

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یك شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:35

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

دسترسی سریع
ورزش در آینه قانون