دانشكده روانشناسی ورزشی شنبه از ساعت 12:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده روانشناسي ورزشي

دانشكده روانشناسی ورزشی

دانشكده روانشناسی ورزشی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 12:30

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
دانشكده روانشناسی ورزشی