پنجره ای رو به شب هرشب از ساعت 23:00 به مدت 180دقیقه

رادیو ورزش

پنجره اي رو به شب

عسگر_آزادیان، رییس سبك كیك بوكسینگ مهمان رادیو ورزش

پشت صحنه برنامه #پنجره_ای_رو_به_شب؛

پشت صحنه برنامه #پنجره_ای_رو_به_شب؛
جمعه17 آذر 96

#اكرامی؛ گوینده
#شیروانی؛ كارشناس
#افضلی؛ تهیه كننده
#عسگر_آزادیان، رییس سبك كیك بوكسینگWPKA ؛ مهمان
#رادیو_ورزش؛ موج FM ردیف 92

1396/09/18
|
15:38
دسترسی سریع
پنجره ای رو به شب