قانون اكثریت مطلق 1 مورد در 0.9297 ثانیه یافت شد

دسترسی سریع